Schoolkosten

Gratis schoolboeken

De leerlingen krijgen gratis schoolboeken. Het betreft hier de leerboeken en werkboeken. Ook lesmateriaal dat door de school zelf is ontwikkeld valt hieronder. Verder kunnen dit licentiekosten van digitaal leermateriaal, cd’s en dvd’s zijn (de school heeft een contract met Iddink Voortgezet Onderwijs B.V. voor de levering van de schoolboeken). De leerboeken worden aan de leerling in bruikleen gegeven. De werkboeken die in meerdere leerjaren worden gebruikt, moeten door de leerlingen zelf worden bewaard. Deze worden in het volgende leerjaar niet opnieuw gratis verstrekt. Buiten de regeling van gratis schoolboeken vallen de atlas, woordenboeken, agenda, laptop, rekenmachine, sportkleding, gereedschap, schriften, multomappen, pennen, etc. Voor de boeken hebben we een boekenfondsregeling met Iddink Voortgezet Onderwijs B.V.

Vrijwillige ouderbijdrage

Niet alle schoolzaken worden door de overheid bekostigd. De vergoeding die de school van het Rijk ontvangt, is niet toereikend om alles te bekostigen. Ieder jaar moet worden bekeken hoe de gelden goed besteed kunnen worden, zonder dat het aanbod aan de leerlingen wordt beperkt. Daarom vraagt Terra vo van de ouders/verzorgers een vrijwillige bijdrage, afhankelijk van de te volgen opleiding. Voor de school is de bijdrage erg belangrijk. Terra vo heeft de ‘Gedragscode schoolkosten voortgezet onderwijs 2009’ van de VO-Raad ondertekend. Hiermee wordt de school gestimuleerd om de schoolkosten transparant te maken en dat al het mogelijke wordt gedaan om de kosten zo laag mogelijk te houden. Met het ondertekenen van de gedragscode geeft Terra vo aan dat zij zich zal houden aan de regels van deze gedragscode.

Met betrekking tot de vrijwillige ouderbijdrage is door Terra vo een reglement opgesteld, de ‘Regeling vrijwillige ouderbijdrage’.

Tegemoetkoming in de kosten

Stichting Leergeld
De Stichting Leergeld vergoedt kosten die niet of maar gedeeltelijk worden vergoed door een voorliggende voorziening voor: school (schoolbenodigdheden, kamp, excursies), sportclub, vereniging, kunstzinnige vorming. De Stichting Leergeld verwijst in eerste instantie naar wettelijk voorliggende voorzieningen, indien aanwezig en helpt bij het invullen van de benodigde formulieren. Daarnaast biedt de stichting ook zelf hulp in de vorm van een voorschot, gift of renteloze lening. De Stichting Leergeld is een landelijke stichting, die werkzaam is in meerdere regio’s. Meer informatie kunt u vinden op www.leergeld.nl

Stichting Provinciaal Groninger Studiefonds
De Stichting Provinciaal Groninger Studiefonds verstrekt tegemoetkomingen in de schoolkosten en/ of de direct daarmee samenhangende reiskosten aan inwoners van de provincie Groningen met een gezinsinkomen dat iets boven het bijstandsniveau ligt. Of u hiervoor in aanmerking komt, kun u navragen bij het secretariaat van de stichting, telefoonnummer (050) 316 43 21 of via www.studiefondsgroningen.nl.